TÜRK DİLİ ÜZERİNE MAKALELER

Yazar (57) Makale (96)
Prof. Dr. A. Deniz Abik
 1.  İki Kelime: Sölpük ve Pörsük   (03.09.2004)
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
 1. Türkiye Türkçesinde Ünlem
 2. Atatürk Döneminde Türkçe ve Türk Dil Kurumu
 3. Karamanoğlu Mehmet Bey'in Fermanından 720 Yıl Sonra Türkçe
 4. Internet mi, İnternet mi?
 5. Türkçenin Teknik Terim Zenginliği (17.08.2004)
Yard. Doç. Dr. Ali Akar
 1. Renge Bağlı Yer Adlandırmalarında Muğla Örneği (27.03.2007) yeni
Araş. Gör. Yusuf Akçay
 1. Peyami Safa’ya Göre Türk Dili ( Türkçenin Sorunları / Çözüm Önerileri) (05.09.2006)
Ömer Asım Aksoy
 1. Atasözleri, Deyimler (17.04.2006)
Prof. Dr. Erman Artun
 1. Prof. Dr. Mirjana Teodosiyeviç, Turski Jezik u Svakodnevnoj Komunikatsiji, Beograd, 2004, 327 s. “Günlük Konuşmada Türkçe” (07.06.2005)
Sema Aslan
 1. Türkiye Türkçesinde Sezdirmeye Dayalı Rica Stratejileri (05.01.2007)

Dr. N. Sulhi Atmaca
 1. Tıbbi Yayım Dili Olarak Türkçenin Kullanımı (01.06.2006)
Beşir Ayvazoğlu
 1. Çiçek ve Renk Adlarına Dair (17.08.2004)
Yard. Doç. Dr. Nesrin Bayraktar
 1. Kavram ve Anlam Boyutunda Sarı ve Tonları (27.03.2007) yeni
Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu
 1. Atasözleri ve Deyimlerin Yüksek Standart Türkçenin Kurulmasında Yeri (03.04.2007) yeni
H. İbrahim Delice
 1. Yüklem Olarak Türkçede Fiil (11.08.2006)
Prof. Dr. Cem Dilçin
 1. Türkiye Türkçesinin Sözvarlığı ve Tarihsel Sözlüğü (10.10.2005)
Araş. Gör. Enfel Doğan
 1. Türkiye Türkçesinde Nispet Ekini Karşılama Yolları (23.11.2005)
Ahmet Günşen-Mehmet Dursun Erdem
 1. Türkiye Türkçesi Ağızlarında Tür Değiştirme Örnekleri (19.02.2007) yeni
Prof. Dr. Hasan Eren
 1. Yer Adlarımızın Dili (24.08.2004)
Nevin Güngör Ergan
 1. Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Aile ve Akrabalık Anlayışı (07.03.2006)
Annemarie Von Gabain
 1. Verbalkompositionen im Türkischen (01.05.2005)
 2. Türkçede Fiil Birleşmeleri (01.05.2005)
Deniz Gül
 1. Dede Korkut'a Yeni Bir Bakış (11.12.2006) yeni
Prof. Dr. Gürer Gülsevin
 1. Zaman ve Kip Çekimlerinde Birleşik Yapılar Üzerine  (03.09.2004)
Prof. Dr. Naciye Güngörmüş
 1. Türk ve Macar Dillerinde Yönelme Durumu (03.04.2007) yeni
Doç. Dr. Ahmet Günşen
 1. göster- ve görset-/körset- Fiillerinin Yapısı Üzerine (27.03.2007) yeni
Öğr. Gör. Dr. Mehmet Hazar
 1. Anayasa Sözlüğünde Geçen Bazı Kelimeler Üzerine (03.05.2006)
 2. +DIRIK Eki Üzerine Bir Deneme (08.05.2006)
 3. Türkiye Türkçesinde İçinde ‘o’ ve ‘ö’ Ünlüsü Bulunan Yabancı Kelimeler (18.05.2006)
 4. Türk Dilinde Çocuk ve Genç (15.12.2006)
Lars Johanson
 1. Typen türkischer "Palatalharmonie" (24.10.2005)
Yard. Doç. Dr. Nadir İlhan
 1. Türkçede Olumsuzluk (09.01.2007) yeni
 2. Birleşik Fiil Kuruluşunda a - ı - u Ünlüleri (09.01.2007) yeni
Prof. Dr. Günay Karaağaç
 1. Türkçenin Dünya Dillerine Etkisi (21.09.2004)
Yard. Doç. Dr. Adnan Karadüz
 1. İlköğretim Türkçe Dilbilgisi Kitaplarının "Öğreticilik" Kavramı Bağlamında Eleştrisi (27.03.2007) yeni
Prof. Dr. Leyla Karahan
 1. Belirtisiz Nesnenin Söz Dizimindeki Yeri Üzerine (16.02.2007) yeni
 2. Yükleme (Accusative) ve İlgi (Genitive) Hali Ekleri Üzerine Bazı Düşünceler (16.02.2007) yeni
Prof. Dr. Metin Karaörs
 1. Ders Kitaplarındaki Yardımcı Seslerle İlgili Bilgi Yanlışları (28.03.2007) yeni
Doç. Dr. Timur Kocaoğlu
 1. Dünyada Türk Dili Sosyo-Politik Bir Yaklaşım (24.03.2005)
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz
 1. Harf İnkılabı (17.08.2004)
 2. Atatürk'ün Düşünce Sisteminde Türk Dilinin Yeri (10.09.2004)
 3. Türkiye'de Ağız Sözlükleri (25.11.2004)
 4. Türkçede Ek Yığılması Olaylarının Meydana Gelişi Üzerine (21.09.2005)
 5. Dil İnkılabı ve Atatürk'ün Türk Diline Bakış Açısı (30.09.2005)
 6. Türk Dilinin Bu Günkü Sorunları (18.01.2006)
 7. Cumhuriyet Devrinde Türk Dilindeki Gelişmeler (24.01.2006)
 8. Türkiye Türkçesi Üzerindeki Gramer Çalışmaları ve Bu Çalışmaların Günümüzdeki Durumu (13.03.2006)
Jaklin Kornfilt
 1. Turkish (De******ive Grammar) (İçindekiler) (21.02.2006)
Prof. Dr. Güray König
 1. Türkçede Çatı (07.01.2007) yeni
Huriye Odabaş
 1. İsmail Güleç, Annemden Duyduklarım Kutluca Köyü Atasözleri ve Deyimleri (13.12.2006) yeni
Yard. Doç. Dr. Muharrem Öçalan
 1. Bağırtlak Kelimesinin Kökenbilimsel Açıklamaları Üzerine (06.12.2006) yeni
 2. Sakarya- İzmit Yöresi Yerleşik Türkmenleri ( Manav ) Ağızlarında Ötümsüz Patlayıcı Ünsüz Değişmeleri (08.12.2006) yeni
Prof. Dr. Mustafa Öner
 1. Türkçede Edatlı (Sentaktik) İsim Çekimi (04.05.2006)
 2. Türkçede İsimden Fiil Yapımı Üzerine Notlar (05.01.2007)
Yard. Doç. Dr. Çimen Özçam
 1. Türkiye Türkçesi ile İlgili Gramer Çalışmaları -Bibliyografya Denemesi- (05.04.2005)
 2. Milli Kültür Dergisinde Yer Alan “Dil” Konulu Yazılar (03.04.2007) yeni
Emin Özdemir
 1. Anadili Olarak Türkçe Öğretimi (10.09.2004)
Yard. Doç. Dr. Muna Yüceol Özezen
 1. Sağ ve Sol Kavramlarına İlişkin Bir Araştırma Denemesi
 2. Türkçe Deyimler Üzerine Birkaç Söz
 3. Türkiye Türkçesinde Saat Anlatımlarının Sözdizimsel Yapısı
 4. Sözlü İletişim Türlerinde Adlandırma ve Sınıflandırma Sorunları (17.08.2004)
 5. Yapmak Neden Etmek Yerine Kullanılıyor -Tarihsel Bir Bakış- (21.09.2004)
 6. Türkiye Türkçesi Yazın Dilinde Teşekkür Kalıpları (04.01.2007) yeni
Prof. Dr. Mustafa Özkan
 1. Yenileşme Sürecinde Türk Dili (14.03.2006)
Bülent Özkan
 1. Metindilbilimi, Metindilbilimsel Bağdaşıklık ve Haldun Taner'in “On ikiye Bir Var” Adlı Öyküsünde Metindilbilimsel Bağdaşıklık Görünümleri
Prof. Dr. Mehmet Özmen
 1. Değirmen, Teker ve Tegzinmek Kelimelerinin Kökenleri Üzerine
 2. Türk Söz Diziminde ‘Tarafından’lı Anlatımlar
 3. Konya’da Güvercincilik DA/DE Bağlama ve Kuvvetlendirme Edatının Türeyişi
 4. Hatay-Erzin’de ve Genel Olarak Anadolu’da Değirmen ve Değirmencilikle İlgili Kelimeler
 5. Cümlenin Altıncı Ögesi ve Bir Terim Önerisi
 6. Özel Ad Kökenli Tür Adları
 7. Türkçe’de Değil Kelimesi ve Kullanımları
 8. -IcI/-UcU Ekinin Gelecek Zaman Eki Olarak Kullanılması Üzerine
 9. Alkış ve Kargışlarda Cümle ve Anlatım Özellikleri
 10. İsim ve Sıfat Tamlamalarındaki Bozulmalar Üzerine
 11. Eksik Olan Dil Bilgisi Terimlerimiz Üzerine
 12. Gerek Gerekmek ve Gereklilik Çekimleri Üzerine
Dr. Mehmet Hakkı Suçin
 1. Türkçe ve Arapça İkilemelerde Sözcük Dizilişi ve Ses Benzeşmesi (22.01.2007)
Dr. Erdal Şahin
 1. "Ödül" Kelimesi Üzerine (02.04.2007) yeni
 2. Okey Oyuncuları Argosu (02.04.2007) yeni
Doç. Dr. Hatice Şahin
 1. Terimlerin Genel Dile Yansımasına Dair Bazı Gözlemler (26.03.2007) yeni
Yard. Doç. Dr. Suzan Tokatlı
 1. Anadolu Ağzılarında ki Bağlama Edatı İle Kurulan Yardımcı Cümleler (26.03.2007) yeni
 2. Türkiye Türkçesinin Bugünkü Durumu ve Sorunları Üzerine Yazılan Kitaplar (28.03.2007) yeni
Yard. Doç. Dr. Yeter Torun
 1. Dokuztekne Köyü''nden Derlenen Atasözleri ve Deyimler Üzerine Bir İnceleme (17.08.2004)
Prof. Dr. Vural Ülkü
 1. Cumhuriyetten Günümüze Türk Dilinin Dünü, Bugünü ve Geleceği (13.03.2006)
Yard. Doç. Dr. Ertuğrul Yaman
 1. Türkçenin Ekleri Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi (24.09.2004)
Okt. Funda Örge Yaşar
 1. Bilgi Toplumu Bağlamında Türk Atasözlerinde “Eğitim” ve “Bilgi” Kavramları Üzerine Düşünceler (31.01.2007) yeni
Doç. Dr. Okan Yaşar- Okt. Funda Örge Yaşar
 1. Çanakkale Atasözleri ve Coğrafi Analizi (31.01.2007) yeni
Yard. Doç. Dr. Mehmet Ali Yavuz
 1. Türkçede Ad-Niteleyici Sözcüklerin Sınıflandırılması Sorunu (01.08.2006)
Mustafa Levent Yener
 1. Türk Dilinde Sözcük Türleri Tasnifi Sorunu Üzerine (13.11.2006)
Yard. Doç. Dr. Faruk Yıldırım
 1. Çukurova Ağzılarında Ünlü Göçüşmesi
 2. Türkiye Türkçesinin Ağzıları ve Etnik Yapı: Çukurova Ağzıları Örneği
 3. -(y)XşXn Zarf-Fiili Üzerine (03.04.2007) yeni
Prof. Dr. Hamza Zülfikar
 1. Diaspora Üzerine (27.04.2005)

 

KAYNAK:http://turkoloji.cu.edu.tr

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !